Zasady przyznawania dotacji, formularze do pobrania

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.
 
Przedmiot dofinansowania:

 1. Przedmiotem dofinansowania jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Pyzdry.
 2. Dofinansowaniem mogą zostać objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków, budowane na terenie gminy, na którym budowa           kanalizacji lub podłączenie do istniejącej kanalizacji z przyczyn technicznych jest niemożliwa.
 3. Dotacja nie obejmuje kosztów sporządzenia dokumentacji i uzyskania wymaganych pozwoleń, robocizny wykonywanej we własnym zakresie, transportu oraz eksploatacji i konserwacji.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku – zgodnie ze wzorem, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach lub na stronie internetowej gminy – www.pyzdry.pl.
 2. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach.
 3. Dotacje przyznawane będą na podstawie daty wpływu kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.
 4. Złożone wnioski będą podlegać weryfikacji w zakresie spełnienia kryteriów wniosku. Oceny wniosków dokona Burmistrz Pyzdr w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 5. Pozytywna ocena wniosku będzie podstawą do przyznania dotacji i podpisania umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.


Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający prawo do budowy oczyszczalni ścieków na nieruchomości objętej wnioskiem. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dostarczyć zgodę wszystkich współwłaścicieli.
 2. Mapę ewidencyjną z naniesioną lokalizacją obiektu.
 3. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie.


Zasady i wysokość dofinansowania:

 1. Dotacja udzielona będzie jednorazowo zgodnie z zawartą umową.
 2. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 75% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 3.000 zł.
 3. Dofinansowaniem objęte zostaną wnioski złożone po dniu wejścia w życie Uchwały w sprawie określenia zasad  udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pyzdry.


Rozliczenie dofinansowania:

 1. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
 2. Rozliczenie dotacji należy dokonać w terminie 30 dni od daty zakończenia inwestycji, zgodnie ze wzorem, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach lub na stronie internetowej gminy – www.pyzdry.pl.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest dostarczenie imiennych faktury lub rachunków potwierdzających poniesione nakłady na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
 4. Dostarczyć należy także certyfikat lub aprobatę techniczną o zgodności z kryteriami technicznymi i użytkowymi.