Deklaracja dostępności

Gmina i Miasto Pyzdry zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminu i Miasta Pyzdry.

Data publikacji strony internetowej: 2011-04-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-19.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nie wszystkie zeskanowane dokumenty posiadają warstwę tekstową. Brak opisów alternatywnych dla grafik czy też zdjęć. Dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a poprawienie dostępności wiązało by się z nadmiernym obciążeniem Urzędu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-27.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksander Ciesielski, zp@pyzdry.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 276 83 33 wew. 110. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski umiejscowiony jest w narożniku rynku miejskiego. Przed samym Urzędem jak i na rynku znajduje się parking również z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Wejście pozbawione jest pochylni czy też platformy. W budynku brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych, również brak windy. Budynek nie jest dostosowany dla osób niewidomych. Tylko główna tablica informacyjna ze wskazaniem referatów jest tablicą kontrastową. Brak udogodnień dla osób z wadami słuchu. Brak regulacji odnośnie wejścia niepełnosprawnego z psem asystującym czy przewodnikiem. Brak dostosowanych toalet do potrzeb niepełnosprawnych.