Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wyświetl galerię w Cooliris
 • Unia Europejskia
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie  

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury
 
operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
 
Nazwa zadania: Budowa targowiska w Pyzdrach

Wartość operacji: 1 799 680,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 463 154,47 zł
Dofinansowanie: 931 005,00 zł
Termin realizacji: 2018 r.
Cel: Zapewnienie infrastruktury handlowej i rozwój lokalnej przedsiębiorczości na terenie gminy i miasta Pyzdry poprzez budowę targowiska.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Targowisko miejskie
 • Targowisko miejskie
 • Targowisko miejskie

Operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg gminnych
Poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej m. Walga

Wartość operacji: 811 938,33 zł
Koszty kwalifikowalne: 808 314,74 zł
Dofinansowanie: 514 330,00 zł
Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru i dostępu do infrastruktury społecznej przekładająca się na wzrost komfortu życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi o długości 2,384 km.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Przebudowa drogi w Waldze
 • Przebudowa drogi w Waldze
 • Przebudowa drogi w Waldze
 • Przebudowa drogi w Waldze
 • Przebudowa drogi w Waldze
 • Przebudowa drogi w Waldze

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych ul. Zwierzyniec i Miłosławska w Pyzdrach

Wartość operacji: 619 452,24 zł
Koszty kwalifikowalne: 619 452,24 zł
Dofinansowanie: 394 157,00 zł
Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej i dostępności do infrastruktury społecznej przekładająca się na wzrost komfortu życia mieszkańców Pyzdr poprzez przebudowę dróg o łącznej długości 0,716 km.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Ul. Miłosławska
 • Ul. Zwierzyniec

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Zapowiednia

Wartość operacji: 791 851,40 zł                                                                             
Koszty kwalifikowalne: 785 622,68 zł                                   
Dofinansowanie: 499 891,00 zł
Okres realizacji: 2018 rok
Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej i dostępu do infrastruktury społecznej wpływająca na wzrost komfortu życia mieszkańców miejscowości Zapowiednia poprzez przebudowę drogi o długości 1,480 km.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Przebudowa drogi w Zapowiedni
 • Przebudowa drogi w Zapowiedni
 • Przebudowa drogi w Zapowiedni
 • Przebudowa drogi w Zapowiedni
 • Przebudowa drogi w Zapowiedni
 • Przebudowa drogi w Zapowiedni

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Zamość-Dolne Grądy

Wartość operacji: 1 080 700,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 066 963,60 zł
Dofinansowanie: 678 908,00 zł
Okres realizacji: 2018 rok
Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej i dostępu do infrastruktury społecznej podnosząca komfort życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez przebudowę drogi o długości 1,850 km.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Droga Zamość - Dolne Grądy
 • Droga Zamość - Dolne Grądy
 • Droga Zamość - Dolne Grądy
 • Droga Zamość - Dolne Grądy
 • Droga Zamość - Dolne Grądy
 • Droga Zamość - Dolne Grądy

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna

Wartość operacji: 422 309,60 zł
Koszty kwalifikowalne: 406 205,25 zł
Dofinansowanie UE: 258 468,00  zł

Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego  na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 108 000,00 zł
Okres realizacji: 2020 rok
Celem operacji jest poprawa infrastruktury drogowej i dostępu do infrastruktury społecznej wpływająca na wzrost komfortu życia mieszkańców miejscowości Tłoczyzna poprzez przebudowę drogi gminnej.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Zmodernizowana droga w Tłoczyźnie
 • Zmodernizowana droga w Tłoczyźnie
 • Zmodernizowana droga w Tłoczyźnie
 • Zmodernizowana droga w Tłoczyźnie
 • Zmodernizowana droga w Tłoczyźnie
 • Zmodernizowana droga w Tłoczyźnie

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Operacja typu: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

Nazwa zadania: Zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowacja Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry

Wartość operacji: 923 172,72 zł
Koszty kwalifikowalne: 816 712,62 zł
Dofinansowanie: 500 000,00 zł
Okres realizacji: 2019 rok
Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  kulturalnej, poprzez zakup dwóch obiektów zabytkowych w mieście Pyzdry i renowację jednego z nich.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Wiatrak holender przed remontem
 • Wiatrak holender przed remontem
 • Wiatrak holender w trakcie remontu
 • Wiatrak holender po remoncie
 • Wiatrak holender po remoncie
 • Wiatrak holender po remoncie
 • Wiatrak holender po remoncie
 • Wiatrak holender po remoncie
 • Wiatrak holender po remoncie

poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
 
Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje –Pietrzyków – Pietrzyków-Kolonia oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody i przebudowa sieci wodociągowej w m. Pietrzyków-Kolonia

Wartość operacji: 2 883 000,00 zł 
Koszty kwalifikowalne: 2 328 078,80  zł
Dofinansowanie: 1 481 356,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców i poprawa stanu ekologicznego gminy i miasta Pyzdry poprzez budowę zcentralizowanej kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej i wyposażenie stacji uzdatniania wody.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy

Wartość operacji: 1 194 760,00 zł
Koszty kwalifikowalne:  1 142 963,83 zł
Dofinansowanie UE: 727 267,00  zł

Okres realizacji: 2023 rok
Celem operacji jest ulepszenie sieci drogowej w m. Dolne Grądy poprzez rozbudowę drogi łączącej część miejscowości z drogą wojewódzką.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy
 • Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy
 • Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy
 • Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy
 • Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy
 • Rozbudowa drogi gminnej w m. Dolne Grądy