Informacje ogólne, opłaty i harmonogram wywozu odpadów

Od 1 marca 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

Odpady komunalne należy zbierać wyłącznie w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane. Opłata podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi: 40,00 zł miesięcznie od osoby.

- 18,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostować bioodpady w kompostowniku na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.  

Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymuje się kompost. 
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów albo uniemożliwia upoważnionym przez Burmistrza Pyzdr osobom dokonania kontroli nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, burmistrz stwierdza, w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia na okres 6 miesięcy. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, podający dane niezgodne ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.

 • Zmiana wysokości stawki nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji. Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są mieszkańcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów.

 • UWAGA!

  - Od 1 marca br. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy: 30 9681 0002 0300 0101 2000 0160.

  - Kompostować bioodpady mogą tylko i wyłącznie właściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (kompostować bioodpadów nie mogą mieszkańcy domów wielorodzinnych).
   
  - Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów.
wyświetl galerię w Cooliris
 • 34223