Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Poniedziałek 9 Grudnia 2019
Wiesława, Leokadii, Joachima

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie - pomoc dla rodzin rolniczych

                 Pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych
                w wyniku ujemnych skutków przezimowania
                w okresie zimowym  2011/2012

 

     Urząd Miejski w Pyzdrach uprzejmie informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej na realizację  zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi producentowi rolnemu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r., poz. 86), który złożył wniosek o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie 2011/2012.   

       Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007  w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.) pomoc
de minimis udzielana dla jednego rolnika nie może przekroczyć 7 500 euro w ciągu trzech ostatnich lat obrotowych.   Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych.
    Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji we Wrześni , na wniosek producenta rolnego złożonego wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych ponownie obsianych, potwierdzonym przez komisję gminną powołaną przez wojewodę w terminie do dnia 1 czerwca 2012 r.

Producent rolny ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (ARiMR) wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo
2) oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
w tym okresie lub
3) oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

     Rolnikom, u których wystąpiły szkody w uprawach ozimych i zostały oszacowane straty przez komisję gminną  są wydawane oświadczenia  w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach  pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu.
                                    
           

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony