Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XXV sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 28 października o godz. 14.00 w sali kinowej CKSiP.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje radnych i sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody 
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyzdry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – Rataje.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – Pietrzyków – Kolonia.
 17. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 719/11 położonej w Pyzdrach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu o numerze geodezyjnym  1118/9 i 1118/17  położonej w Pyzdrach.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji. 

                      Przewodnicząca Rady 
                       /-/  Justyna Sosnowska 

wstecz