Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

   Procedura przeprowadzenia konsultacji na temat projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 została wszczęta w dniu 20 września 2021 r. Konsultacje obejmowały zasięgiem terytorialnym organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 20 września 2021 r. do 1 października 202 1r.
   Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
    Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji nad projektem zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.  Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną oraz osobiście. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
     W dniu 1 października 2021 r. o godz. 13.00 odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w sprawie Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Na spotkaniu stawiło się czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry. Członkowie organizacji pozarządowych przedstawili osiągnięcia w roku 2021 oraz swoje oczekiwania dotyczące propozycji finansowych na rok 2022. Każda kwota wspomniana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie brana pod uwagę przy konstruowaniu projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2022. W  wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do przedstawionego na konsultacji projektu. Na tym konsultacje zakończono.
         Zgodnie z Uchwałą nr III/19/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, protokół wraz z wynikami konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

                                                                  Burmistrz Pyzdr 

                                                           /-/ Przemysław Dębski

wstecz