Konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectw i Miasta - Osiedla

W dniach 19.07.2021r. - 18.08.2021 r. r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - Osiedla z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.

Celem konsultacji jest  zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw i Miasta-Osiedla.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa i Miasta-Osiedle.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:
a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach, 
b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach – Biuro Rady,
c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach (https://www.bip.pyzdry.pl/1515,2021)  oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta w Pyzdrach (https://www.pyzdry.pl/ )

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: sekretarz@pyzdry.pl .

W załączeniu:
- Zarządzenie Burmistrza Pyzdr w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych
- Projekt uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie uchwalenia statutów sołectw i Miasta - Osiedla wraz z załącznikami

 

wstecz