Obowiązek usuwania pokrywy śnieżnej z dachu

W związku z opadami śniegu występującymi na obszarze powiatu wrzesińskiego powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrześni przypomina o obowiązku usuwania pokrywy śnieżnej i lodu z połaci dachowych.

Obowiązek niezwłocznego usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów budynków i obiektów budowlanych dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców w/w obiektów, a w szczególności budynków i innych obiektów budowlanych o dużej powierzchni zabudowy, budynków użyteczności publicznej, posiadających dachy o płaskiej konstrukcji.
Nadmierne obciążenie połaci dachowych może spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego i stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz mienia.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

  • utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;   tj.  Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

  • zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie przeprowadzał kontrole w sprawie wywiązywania się z w/w obowiązku. 


                Powiatowy Inspektor                  
                Nadzoru Budowlanego we Wrześni

                Krystian Błaszczyk

wstecz