Sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach - zapowiedź

XIX sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 29 grudnia w sali kina o godz. 12.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
  i Miasta Pyzdry na lata 2021 – 2030: 
  a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały, 
  c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami, 
  d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2021 r: 
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
  b) odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej, 
  c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu, 
  d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
      budżetowej i opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu, 
  e) dyskusja nad projektem budżetu, 
  f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami, 
  g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2020 rok.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pyzdry.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pyzdrach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2021-2025.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Pyzdry, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji. 

                          Przewodnicząca Rady 
                         /-/ Justyna Sosnowska 

wstecz