HPAI - zasady ochrony drobiu przed chorobą!!!

W związku z istniejącym zagrożeniem ponownego wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrześni przestawia zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW
PRZYZAGRODOWY:

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają
  dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia
  kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod
  szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza
  gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy
  lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć
  drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych
  z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w
  przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI:

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym
  przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU:

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz
  jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod
  warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają
  dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie
  w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić
  z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy
  ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję
  ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich
  wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń
  wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy
  obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których
  bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat
  nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza
  działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład
  utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych
  z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed
  wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII:

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć
  przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach,
  zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem
  obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków
  inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy
  wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np.
  oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej
  usuwać opadłe owoce.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Bez tytułu

wstecz