Kapelmistrz orkiestry dętej poszukiwany

Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach ogłasza nabór na stanowisko Kapelmistrza Pyzdrskiej Orkiestry Dętej 


1. Swoją ofertę może złożyć kandydat, który:
- posiada wykształcenie wyższe muzyczne (preferowane instrumenty dęte) lub jest w trakcie zdobywania wykształcenia muzycznego
- posiada przygotowanie pedagogiczne,
- posiada umiejętność aranżacji utworów
- przedstawi plan pracy i rozwoju orkiestry,
- udokumentuje minimalnie dwuletnią współpracę z orkiestrą dętą (prowadzenie lub granie w orkiestrze)

2. Dodatkowymi atutami będą:
- kwalifikacje opiekuna lub kierownika wycieczek
- osiągnięcia muzyczne

3. Do zadań kapelmistrza należy w szczególności:
- przygotowanie i prowadzenie prób z orkiestrą
- przygotowanie materiałów muzycznych
- nawiązywanie kontaktów z innymi orkiestrami
- organizowanie koncertów
- pozyskiwanie nowych członków orkiestry
- przyuczanie kandydatów do orkiestry 

4. Wymagane predyspozycje osobowościowe:
- kreatywność
- dyspozycyjność i zaangażowanie
- umiejętność pracy w zespole, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
- wysoka kultura osobista

5. Oferty kandydatów powinny zawierać: 
- życiorys zawodowy
- list motywacyjny
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje
- plan funkcjonowania i rozwoju orkiestry
- oświadczenie o:
a) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 
b) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 
c) stanie zdrowia umożliwiającym pracę na ww. stanowisku. 

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Postanowienia końcowe:
Oferty należy przesłać pocztą na adres: Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach, ul. Kaliska 25, 62-310 Pyzdry w terminie do 30 listopada 2020 r. w zapieczętowanej kopercie z napisem: ,,Oferta na stanowisko kapelmistrza Pyzdrskiej Orkiestry Dętej'. 

W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Pyzdrskiej Orkiestry Dętej prosimy o kontakt z Sylwią Kaźmierską – Dyrektorem CKSiP w Pyzdrach 
- tel. 664-178-646.

wstecz