Informacja dla rolników

Gmina Pyzdry objęta obszarem ochronnym w ramach zwalczania ASF (tzw. strefa żółta)


1. Zasady przemieszczania świń w obrębie obszaru ochronnego I strefy żółtej i poza nią:

Świnie mogą być przemieszczane między gospodarstwami i do zakładów uboju zarówno w obrębie strefy, jak i poza nią pod warunkiem uzyskania stosownego dla strefy ochronnej świadectwa zdrowia, które poprzedzone jest badaniem klinicznym zwierząt nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczeniem. Ważność wystawionego świadectwa wynosi 48 godzin. 

2. Wymogi dotyczące zasad bioasekuracji:
Dodatkowo w gospodarstwach zlokalizowanych na obszarze strefy ochronnej [ strefy żółtej ] wymagane jest wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wszystkimi bramami wjazdowych i wyjazdowymi z terenu gospodarstwa i ich utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. Maty dezynfekcyjne muszą mieć szerokość odpowiadającą szerokości bramy, a ich długość ma umożliwiać dezynfekcję całego największego obwodu koła pojazdu. Ponadto gospodarstwa
obowiązuje wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.

3. Zasady uboju trzody chlewnej na użytek własny:
Na terenie ochronnym (w strefie żółtej) ubój na terenie innym, niż własne gospodarstwo jest zabronione. Ubój dokonywać można:
- w rzeźni tzw. ubój usługowy
- we własnym gospodarstwie

Wymagania dotyczące uboju na użytek własny we własnym gospodarstwie:
- właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłosić na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem zamiar przeprowadzenia uboju zwierzęcia powiatowemu lekarzowi weterynarii, za pośrednictwem urzędowego lekarza weterynarii który będzie przeprowadzał takie badanie,
- zwierzęta podawane ubojowi muszą być utrzymywane w gospodarstwie przez co najmniej 30 dni przed ubojem,
- właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia wyznaczonemu urzędowemu lekarzowi weterynarii przeprowadzenie pełnego badania przedubojowego jak i poubojowego takiego zwierzęcia,
- próbkę na włośnie pobiera wyłącznie urzędowy lekarz weterynarii podczas uboju poubojowego,
- przy podejrzeniu wystąpienia ASF urzędowy lekarz weterynarii  pobiera również próbkę do badania w ww. kierunku, a warunkiem przydatności mięsa do spożycia jest uzyskanie ujemnego wyniku tego badania

 

 

wstecz