Sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach - zapowiedź

XVII sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 30 września o godz. 12.00 w sali kina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze na radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez radną.
 5. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje radnych i sołtysów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, uchwały nr II/18/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Pyzdry, warunków i zasad korzystania z nich.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 34 i 44 położonych w obrębie Ciemierów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 466/1 położonej w obrębie Lisewo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w obrębie Pyzdry o numerze geodezyjnym 1279/10.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 2032/13 położonej w obrębie Pyzdry.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyzdry położonej w obrębie Tarnowa o numerze geodezyjnym 2358/1.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji. 
     
                                   Przewodnicząca Rady 
                                        Justyna Sosnowska 

 

wstecz