Projekt programu współpracy - protokół z konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
na temat projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.


Procedura przeprowadzenia konsultacji na temat projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 została wszczęta w dniu 26 sierpnia 2020r. Konsultacje obejmowały zasięgiem terytorialnym organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 27 sierpnia 2020r. do 7 września 2020r. Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.


Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji nad projektem zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną oraz osobiście.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W dniu 7 września o godz. 13.00 odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w sprawie Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 
Na spotkaniu stawiło się trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry. Członkowie organizacji pozarządowych przedstawili osiągnięcia w roku 2020 oraz swoje oczekiwania dotyczące propozycji finansowych na rok 2021. Każda kwota wspomniana przez przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie brana pod uwagę przy konstruowaniu projektu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2021. W  wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do przedstawionego na konsultacji projektu. Na tym konsultacje zakończono.

Zgodnie z Uchwałą nr III/19/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, protokół wraz z wynikami konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

                                                                            Burmistrz Pyzdr
                                                                  /-/ Przemysław Dębski

wstecz