Konsultacje nad projektem współpracy

Na podstawie Uchwały nr III/19/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia       30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

Burmistrz Pyzdr zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry na spotkanie, którego celem będzie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zm.) nad projektem Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

  1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
  3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 7 września 2020 r.

  4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:
    - podanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
    - spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się  w dniu  7 września 2020 r. o godz. 13.00 w biurze nr 4 Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

  5. Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: organ@pyzdry.pl lub w formie papierowej bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach do 7 września 2020 r.

wstecz