Ogłoszenie

Burmistrz Pyzdr informuje, że otwarcie oraz opiniowanie złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w 2024 roku nastąpi w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach z możliwością udziału oferentów. Komisja Konkursowa przedstawi liczbę, rodzaj złożonych ofert oraz kwotę wnioskowanej dotacji w dniu 26 lutego 2024 roku o godzinie 13:00.

 

wstecz