Konsultacje z organizacjai pozarządowymi 2022r.

Burmistrz Pyzdr zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry na spotkanie, którego celem będzie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działaności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późń. zm.) nad projektem Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

  1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
  3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 20 września 2022r. do dnia 4 października 2022r.
  4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:
  • podanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.pyzdry.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
  • spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 4 października 2022r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach
    Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: organ@pyzdry.pl lub w formie papierowej bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach do 4 października 2022r.

wstecz