Dodatek węglowy - przedłużenie terminu wypłat

Informacja Kierownika M-GOPS w Pyzdrach o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie założonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia  nr XXXVII/2022 Burmistrza Pyzdr dla Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz przekazywania w tych sprawach informacji, Kierownik M-GOPS zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym gminie Pyzdry i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego.
Gmina Pyzdry złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.
Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację w/w zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

 

wstecz