Nowe terminy składania wniosków

Uchwalona ustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom określa zasady legalizacji pobytu oraz pakiet świadczeń i ulg dla obywateli Ukrainy. Świadczenia mają również otrzymać Polacy, przyjmujący uchodźców z Ukrainy.
Poniżej przedstawiamy zasady, na podstawie których podmioty, w tym fizyczne, będą mogły uzyskać świadczenia. 

 1. Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie 

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 30 kwietnia, świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. 

 1. Przedłużenie świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie powyżej 120 dni 

Można ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zakwaterowana spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy (orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze  zm.) lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności. Ponadto świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób. Wymagany dokument: polskie lub ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/niezdolności do pracy. Dokument potwierdzający niepełnosprawność wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności winien być przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego, 
b) ukończył 60 rok życia, w przypadku kobiety albo 65 rok życia, w przypadku mężczyzny,  
c) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia. Świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci. Wymagany dokument: karta ciąży/zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę, wydane przez lekarza polskiej placówki medycznej,  
d) samotnie sprawuje w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko,  
e) Jest małoletnim, który przybył do Polski bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletnim, który przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (małoletni wymieniony w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego. Wymagany dokument: postanowienie sądowe o ustanowieniu opiekuna tymczasowego dla małoletniego. 

Nowe terminy składania wniosków: 

 • wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r., dotyczące obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL, składa się do 15 lipca 2022 r. 
 • wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r., składa się do 31 lipca 2022 r. 
 • wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r., składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. wniosek za okres od  2 lipca do 31 lipca 2022 r. składa się do 31 sierpnia 2022 r.) 

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać: 

 1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek 
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek 
 3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania 
 4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL 
 5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia 
 6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie 
 7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe 
 8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie 
 9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek 
 10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia 
 11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. 

wstecz