Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Piątek 14 Sierpnia 2020
Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana

Wyszukiwarka

Treść strony

Pyzdry, dn. 6.05.2016 r.

ZP.271.Z.08.2016

Zapytanie ofertowe
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Opracownie programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry

Pyzdry dn. 4.05.2016 r.  

ZP.271.Z.07.2016   


ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


Burmistrz Pyzdr zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Walga i Zamość-Kruszyny, gm. Pyzdry.


1. Zamawiający:
Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
NIP 789-164-99-86, Regon 311019415

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw.  
Plac zabaw w miejscowości Walga o powierzchni 160 m2. Wyposażenie: bujaki 2 szt., huśtawka ważka 1 szt., tablica do rysowania, regulamin.

Plac zabaw w miejscowości Zamość-Kruszyny o powierzchni 130 m2. Wyposażenie: bujaki 2 szt., huśtawka ważka 1 szt., tablica do rysowania, regulamin.

Oferta powinna zawierać cenę urządzeń, montaż, transport.

Termin realizacji: maj/czerwiec 2016 r.  
Materiał:
- drewno impregnowane, mocowane na kotwach, elementy z tworzywa HDPE oraz HPL

3. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert jest cena (wartość netto) – waga 100%

4. Osoba uprawniona do kontaktu:
- Grażyna Sawczuk, Urząd Miejski w Pyzdrach, e-mail: admin@pyzdry.pl, tel. 632768333 wew. 110

5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być złożona w języku polskim, pisemnie, na komputerze i zawierać co najmniej:
-  nazwę i adres Oferenta,
- karty katalogowe lub zdjęcia oferowanych przedmiotów z oznaczeniem w sposób czytelny poszczególnych pozycji,
- proponowany projekt rozmieszczenia/montażu wyposażenia placu zabaw, z zachowaniem stref bezpieczeństwa,
- oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności
z europejską i polską normą PN-EN 1176 z 2009 r.
- w ofercie należy podać okres gwarancji, nie krótszy niż 36 miesięcy oraz warunki gwarancji (bezpłatne kontrole techniczne - jeśli wystąpią).
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną na adres admin@pyzdry.pl lub złożona osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 11 maja 2016 r. Przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

                                                  Burmistrz Pyzdr
                                              /-/Przemysław Dębski

Zapytanie ofertowe

Pyzdry, dn. 20.04.2016 r.

KM.6830.28.2016

W związku z zamiarem przeprowadzenia z urzędu rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ruda Komorska, gm. Pyzdry, oznaczonej nr geod. 760 stanowiącej drogę z gruntami nieruchomości sąsiednich, tj. działkami o numerach   geodezyjnych : 729, 763, 759/1, 759/2,761  zwracam się z prośbą do szanownych PT Wykonawców o złożenie oferty cenowej na wykonanie w/w prac geodezyjnych.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1 w terminie do 5 maja 2016r. do godz. 15 00.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 31.07.2016r.
3. Zapłata za wykonane prace nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów do wydania decyzji i wpływu faktury VAT.
4. Zapytanie cenowe zostało ogłoszone na stronie internetowej www.bip.pyzdry.pl
5. Osobą upoważnioną do kontaktu oraz wszelkich wyjaśnień udziela A. Kobielak, tel.  63 276 83 33 w. 115
6. Wyniki zapytania cenowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej jw.
7. Wybranemu Wykonawcy zostanie złożone zlecenie na wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem w/w gruntów

 


                                    Burmistrz Pyzdr
                              /-/ Przemysław Dębski

 

Pyzdry dn. 17.11.2015 r.

ZP.271.Z.12.2015    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.)

 

   Burmistrz Pyzdr zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. ,,Zakup wozu strażackiego dla OSP w Pyzdrach”.


Studium wykonalności w formie papierowej – 2 wykonania oraz wersja elektroniczna na płycie CD.

Termin realizacji do 15.12.2015 r.

Termin płatności: 14 dni od dokonania oceny formalnej  

W ofercie należy podać cenę usługi (netto/brutto)

Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2015 r. w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, lub elektronicznej na adres  admin@pyzdry.pl

Kryterium wyboru: Cena – 100%
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, lub na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

 

                                                                                    Burmistrz Pyzdr
                                                                                /-/Przemysław Dębski

drukuj ()

Pyzdry dn. 09.07.2015 r.

 

ZP.271.Z.08.2015     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Burmistrz Pyzdr zwraca się z prośbą o wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji  w Pyzdrach”.

 

Zakres opracowania projektu:

1.Ocena stanu technicznego
2.Inwentaryzacja
3.Koncepcja do uzgodnień z Inwestorem
4.Projekt architektoniczny
5.Projekt konstrukcji
6.Projekt instalacji elektrycznych
7.Projekt instalacji sanitarnych
8.Opracowanie akustyczne sali estradowej
9.Kosztorys inwestorski
10. Przedmiary robót
11.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
12.Specjalistyczne opinie: BHP, przeciwpożarowa, higieniczno-sanitarna
13.Uzgodnienie konserwator zabytków
14.Złożenie do pozwolenia na budowę

Projekt budowlany w zakresie do pozwolenia na budowę wykonany w 5 egzemplarzach wersja papierowa i na płycie CD.

Kosztorys inwestorski  - 1 egzemplarz wersja papierowa.

Przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wersja papierowa 1 egzemplarz i na płycie CD.

Termin realizacji do 22.12.2015 r. 

Termin płatności: 7 dni od wystawienia faktury

W ofercie należy podać cenę usługi (netto/brutto)

Ofertę należy złożyć do dnia27.07.2015 r.  do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

Kryterium wyboru:Cena – 100%

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego.

 

                                                                                       Burmistrz Pyzdr
                                                                                /-/Przemysław Dębski

Pyzdry dn. 09.07.2015 r.

 

ZP.271.Z.09.2015  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

Burmistrz Pyzdr zwraca się z prośbą o wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa targowiska w Pyzdrach”.


Zakres opracowania projektu:

1.Ocena stanu technicznego istniejących budynków

2.Inwentaryzacja

3.Koncepcja do uzgodnień z Inwestorem

4.Projekt architektoniczny

5.Projekt konstrukcji

6.Projekt elektryczny

7.Projekt sanitarny

8.Projekt drogowy

9.Elementy małej architektury

9.Kosztorys inwestorski 

10. Przedmiary robót

11.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

12.Specjalistyczne opinie: BHP, przeciwpożarowa, higieniczno-sanitarna

13.Uzgodnienie konserwator zabytków

14.Opracowanie geologiczne

15.Złożenie do pozwolenia na budowę

 

Projekt budowlany w zakresie do pozwolenia na budowę wykonany w 5 egzemplarzach wersja papierowa  i na płycie CD.

Kosztorys inwestorski  - 1 egzemplarz wersja papierowa.

Przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wersja papierowa 1 egzemplarz i na płycie CD.

Termin realizacji do 22.12.2015 r.

Termin płatności: 7 dni od wystawienia faktury

 

W ofercie należy podać cenę usługi (netto/brutto)

Ofertę należy złożyć do dnia27.07.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

Kryterium wyboru:Cena – 100%

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego.

 

                                                                                                       Burmistrz Pyzdr
                                                                                                 /-/Przemysław Dębski

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony