Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 25 Stycznia 2020
Pawła, Miłosza, Tatiany

Wyszukiwarka

Treść strony

Pomoc dla poszkodowanych rolników

Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2012 r. uchwałę określającą formy pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia.
   Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi producentowi rolnemu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r., poz. 86), który złożył wniosek o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie 2011/2012.  Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.) pomoc de minimis udzielana dla jednego rolnika nie może przekroczyć 7 500 euro w ciągu trzech ostatnich lat obrotowych. Okres trzech lat obrotowych ustala się przez odniesienie do lat obrotowych stosowanych przez dany podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim. W przypadku, gdy planowana do przyznania kwota pomocy na ponowne obsianie powierzchni upraw wyrażona w euro spowoduje przekroczenie pułapu 7 500 euro, pomoc na ponowne obsianie powierzchni upraw nie może zostać przyznana.
Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych.
    Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę lub protokołem z oszacowania szkód, w terminie do dnia 1 czerwca 2012 r.
Producent rolny ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy (ARiMR) wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo
2) oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie lub
3) oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, informacji dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
                                    
                                                                                                 Biuro Powiatowe ARiMR
                                                                                                              we Wrześni    
                                                                                                           /-/ Józef Szafarek

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony