Treść strony

Harmonogram wywozu odpadów

Z dniem 01 marca 2020 roku ulega zmianie stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Podwyżka opłaty podyktowana jest zwiększonymi kosztami jakie ponosi Gmina i Miasto Pyzdry w związku z zagospodarowaniem odpadów przez Zakład w Lulkowie:     

1) odpady zmieszane 20 03 01 o ponad 52% (z 315 zł na 480 zł netto / tonę)
2) opakowania z papieru i tektury 15 01 01 o 100 % (z 29 zł na 58 zł netto/ tonę)
3) opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 o ponad 517 % (z 29 zł za 150 zł netto/ tonę)
4) opakowania ze szkła 15 01 07 o ponad 517 % (z 29 zł na 150 zł netto/ tonę)
5) odpady biodegradowalne 20 02 01 o 100 % (z 29 zł na 58 zł netto/ tonę) - jeżeli nie są pakowane w worki, a w przypadku ich dostarczania do Lulkowa w workach cena rośnie do 480 zł netto/ tonę.


Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

              Odpady komunalne należy zbierać wyłącznie w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane. Opłata podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi: 40,00 zł miesięcznie od osoby.

- 18,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostować bioodpady w kompostowniku na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.  


Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymuje się kompost. Wyróżnia się trzy główne rodzaje kompostowników:

- Otwarte składają się z belek i tworzą rodzaj skrzyni bez dna. Otwarty kompostownik z drewna jest stosunkowo łatwy w budowie. Należy wykonać cztery ściany kompostownika z drewnianych desek. Po wkopaniu do ziemi czterech pionowych narożników, deski stopniowo układamy wraz ze wzrostem wysokości pryzmy. Można też zastosować gotowy otwarty kompostownik plastikowy lub metalowy.
- Zamknięte – najczęściej plastikowe, zapewniają optymalne warunki do rozkładu biomasy. Często stosowane systemy szczelin przewietrzających oraz termoizolacja powodują, że humus można otrzymywać kilka razy do roku. Kompostownik zamknięty nazywany jest również termokompostownikiem i zazwyczaj wykonany jest z surowców wtórnych.

- Rotacyjne – w postaci zamkniętej obrotowej beczki plastikowej lub metalowej, zawieszonej na konstrukcji, która umożliwia obracanie kompostownikiem. Rotacja zapewnia lepsze wymieszanie  i napowietrzenie kompostowanej biomasy.

            W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów albo uniemożliwia upoważnionym przez Burmistrza Pyzdr osobom dokonania kontroli nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, burmistrz stwierdza, w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia na okres 6 miesięcy. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, podający dane niezgodne ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.

Zmiana wysokości stawki nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji. Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są mieszkańcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych jest dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pyzdrach (Ogłoszenia - Gospodarka odpadami) oraz w kasie urzędu i w biurze nr 16.

UWAGA!

- Od 1 marca br. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy: 30 9681 0002 0300 0101 2000 0160.

- Kompostować bioodpady mogą tylko i wyłącznie właściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (kompostować bioodpadów nie mogą mieszkańcy domów wielorodzinnych).  

- Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów.

 

                                               Burmistrz Pyzdr
                                          Przemysław Dębski

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
  • ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

URZĄD MIEJSKI W PYZDRACH

ul. Taczanowskiego 1
62-310 PYZDRY

tel. +48 63 276 83 33
fax +48 63 276 83 34
e-mail: gmina@pyzdry.pl
www.pyzdry.pl

czynny: pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
pn. 8.00-14.00, wt.-pt. 8.30-13.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu