Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Piątek 7 Sierpnia 2020
Kajetana, Doris, Doroty

Wyszukiwarka

Treść strony

1

Na XXXV sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, przeprowadzonej 29 kwietnia, radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Pyzdr za wykonanie budżetu w 2009 roku.
Antonina Balicka, skarbnik gminy, przedstawiła sprawozdanie finansowe z rocznego wykonania budżetu. Poinformowała, że dochody zostały wykonane w kwocie 17.336.879,97 zł, tj. w 100,16% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 18.622,781,91 zł, tj. w 80,21% zakładanego planu. Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano 7.161.722,22 zł, a wydatkowano 2.718.246,18 zł, co stanowi 37,96% planowanych wydatków majątkowych. Niskie wykonanie tych wydatków w 2009 r. związane było z odstąpieniem od budowy sieci wodociągowej w obrębie sołectwa Kruszyny i III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach. Powodem rezygnacji z realizacji tych zadań było nie otrzymanie w 2009 r. dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tak budżet w minionym roku zamknął się deficytem w kwocie 1.285.901,94 zł, przy planowanym w wysokości 5.909.769,40 zł. Na dzień 31.12.2009 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.285.901,94 zł.
I tak do najważniejszych zadań inwestycyjnych minionego roku zaliczyć należy: budowę sieci wodociągowej dla wsi Walga-Zapowiednia (80.272,66), budowę sieci wodociągowej dla wsi Zapowiednia (34.690,78), budowę sieci wodociągowej dla wsi Żdżary-Glinianki (120.194,49), budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Wrąbczynkowskie Holendry (48.175,94), rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w obrębie sołectwa Kruszyny (59.753,62), budowę drogi gminnej w Lisewie (542.934,18), budowę drogi gminnej w Zapowiedni (669.294,68), budowę drogi gminnej w Ratajach (236.874,12) oraz budowę drogi gminnej w Rudzie Komorskiej (13.427,00), budowę drogi gminnej w Tarnowie (235.859,95), budowę drogi gminnej Zapowiednia-Królewiny (19.520,00), budowę drogi przy ul. Staszica w Pyzdrach (242.107,63), budowę parkingu przy WTZ w Rudzie Komorskiej (70.160,98), adaptację terenów nadwarciańskich przy przystani wodniackiej w Pyzdrach na pole namiotowe z plażą (65.003,02), budowę przedszkola w Pyzdrach (60.400,00), budowę ciągu pieszego – promenady (10.546,25), zakup wyposażenia placów zabaw w Ksawerowie i Górnych Grądach (70.000,00), modernizację świetlicy wiejskiej we Wrąbczynku (50.440,68)
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr, który został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Jej skład orzekający wcześniej pozytywnie ocenił też przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu.
Ostatecznie wszyscy obecni na sesji radni (13) głosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi. Dwóch radnych nie uczestniczyło w obradach.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony