Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 4 Lipca 2020
Elżbiety, Malwiny, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaopatrzenie  w wodę

    Na terenie gminy istnieje pięć ujęć wody i pięć stacji uzdatniania wody. W eksploatowanych ujęciach ujmowane są wody z poziomu trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Woda dostarczana jest do około 1700 przyłączy domowych przy pomocy jednego wodociągu grupowego i dwóch wodociągów lokalnych, obsługujących poszczególne miejscowości w oparciu o następujące ujęcia i stacje uzdatniania wody:
 
– Pyzdry - ujęcie i stacja uzdatniania wody - Pyzdry, wydajność 34,15 m3/h, obsługuje miejscowości Pyzdry i Dłusk. Właścicielem ujęcia i wodociągu jest UGiM Pyzdry. Stan techniczny wodociągu dobry.

– Tarnowa - ujęcie i stacja uzdatniania wody - Tarnowa, wydajność 60,80 m3/h, obsługuje miejscowości: Tarnowa i Pyzdry. Właścicielem ujęcia i wodociągu jest UGiM Pyzdry. Stan techniczny wodociągu dobry.

– Pietrzyków - ujęcia i stacja uzdatniania wody - Pietrzyków, wydajność72,00m3/h, obsługuje miejscowości: Pietrzyków, Pietrzyków Kolonia, Rataje, Ksawerów i Samarzewo. Właścicielem ujęcia i wodociągu jest UGiM Pyzdry. Stan techniczny wodociągu dobry.

– Wrąbczynek - ujęcia i stacja uzdatniania wody - Wrąbczynek, wydajność 72,00 m3/h, obsługuje miejscowości:  Wrąbczynkowskie Holendry, Zapowiednia, Trzcianki, Wrąbczyn Górski, Adamierz, Długa Górka i Białobrzeg. Właścicielem ujęcia i wodociągu jest UGiM Pyzdry. Stan techniczny wodociągu dobry.

– Lisewo - ujęcia i stacja uzdatniania wody - Lisewo, wydajność 60,00 m3/h, obsługuje miejscowości: Lisewo, Ciemierów, Modlica, Zamość i Ruda Komorska. Właścicielem ujęcia i wodociągu jest UGiM Pyzdry. Stan techniczny wodociągu dobry.
 
     Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy i miasta wynosi 93,5km. Stopień zwodociągowania miasta i gminy wynosi 95%, a stan sieci określa się jako dobry dla wodociągu grupowego oraz dla sieci lokalnych. Dyspozycyjna ilość wody w ujęciach na terenie gminy wynosi 6427 m3/d i jest wystarczająca dla zaspokojenia bieżących potrzeb mieszkańców. Dobowa zdolność produkcyjna czynnych ujęć wody na terenie gminy wynosi 1842,9 m3/d. Zdolność ta zaspokaja potrzeby ludności na terenie gminy i nie jest w pełni wykorzystywana. Część posesji, szczególnie na terenach wiejskich korzysta z własnych ujęć wody.

    Sytuacja gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę jest zadowalająca. Ogólny bilans zasobów wody na terenie gminy jest dodatni.

Sylwia Mazurczak

drukuj ()


Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

   Obecnie jedynie miasto Pyzdry oraz wieś Dłusk i Tarnowa są w większości skanalizowane. Budowę kanalizacji sanitarnej w mieście rozpoczęto w 1999r. Istniejąca sieć kanalizacyjna oparta jest na systemie grawitacyjno - ciśnieniowym, wyposażonym w osiem pompowni strefowych oraz w jedną pompownię główną (Pyzdry - 6 przepompowni, Tarnowa - 1 przepompownia, Dłusk - 2 przepompownie). Ogólna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 19,8 km. Do systemu kanalizacji podłączonych jest 607 gospodarstw, co daje ponad 2500 osób korzystających z sieci kanalziacji sanitarnej i stanowi 38% mieszkańców gminy.

   Ścieki odprowadzane są do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków Bioblok, typ PS-250, oddanej do użytku w 1999r. Średnia wydajność dobowa oczyszczalni wynosi 250 m3/d. Oczyszczalnia obciążona jest aktualnie w 70% jej możliwości. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta.
 
   Pozostałe jednostki osadnicze na terenie gminy nie posiadają systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Ścieki z tych gospodarstw gromadzone są w bezotpływowych szczelnych zbiornikach.

drukuj ()

Odprowadzanie wód deszczowych

   Jedynie miasto Pyzdry posiada sieć ogólnospławnej kanalizacji deszczowej, której długość wynosi około 15,0 km i pokrywa 70% powierzchni miasta. Odbiornikiem wód opadowych, odprowadzanych przez kanalizację deszczową, jest Kanał Flisa.

drukuj ()

Zaopatrzenie w gaz

  Gmina Pyzdry nie posiada sieci gazowej. Przez jej obszar nie przebiegają gazociagi magistralne wysokiego napięcia. Gmina aktualnie znajduje się w opracowaniu programu dostarczenia do gminy gazu sieciowego siecią średniego ciśnienia.

drukuj ()


Elektroenergetyka
 
   System elektroenergetyczny gminy Pyzdry oparty jest na liniach średniego napięcia o mocy 20 kV, z powiązaniem do głównego punktu zasilania GPZ 110 kV w Zagórowie, znajdującego się poza obszarem gminy.

drukuj ()

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony