Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 6 Czerwca 2020
Norberta, Pauliny, Dominiki

Wyszukiwarka

Treść strony

Szata roślinna

   Szata roślinna gminy jest bardzo urozmaicona. Dolina Środkowej Warty położona jest w strefie naturalnych łęgów wierzbowo - topolowych. Szczególnie na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego istnieją warunki rozwoju zróżnicowanej roślinności.
    Na terenach bardziej wyniesionych występują lasy grądowe i dąbrowy, a na wydmach bory sosnowe. W strefie najbliższej koryta rzecznego występują łęgi wierzbowe i towarzyszące im zarośla wiklinowe. Występują tu zbiorowiska bagiennych lasów olsowych oraz towarzyszące im zarośla wierzby szarej.

   Znaczne obszary zajmują zbiorowiska szuwarowe porastające brzegi między innymi starorzeczy. Na szczególną uwagę zasługują tu trzciny, manny mielec, mozgi trzcinowate, turzyce zaostrzone. Wody starorzeczy porastają rośliny o liściach pływających, np. grzebienie białe i grążele żółte. 

   Ponad 21% powierzchni gminy zajmują rozległe łąki, wilgotne pastwiska i podmokłe ,,nieużytki gospodarcze''. Podstawowe typy łąk to łąki wyczyńcowe, śmiałkowe, kacazeńcowe, lokalnie spotyka się łąki ziołoroślinowe i bardzo cenne przyrodniczo łąki trzęślicowe. Osobliwością Parku są skupienia słonorośli powstałe w wyniku obecności słonych źródeł. Na roślinność obszaru gminy składają się ponadto synantropijna roślinność ruderalna oraz roślinność segetalna gruntów ornych i przydomowych ogrodów.
 
   Lasy i zadrzewienia oraz tereny zakrzewione zajmują łącznie 4170 ha, tj. 30,8% powierzchni gminy. Pod względem własności ponad 80% stanowią lasy państwowe, administracyjnie należące do Nadleśnictwa Grodziec. Najczęściej spotykanym typem siedliskowym są bory świeże, bory mieszane świeże oraz bory mieszane wilgotne. W dolinie Warty występują też miejscami bory wilgotne, lasy mieszane wilgotne, lasy mieszane świeże oraz bory mieszane wilgotne. Wiek drzewostanów jest zróżnicowany od młodników do 20 lat do drzewostanów powyżej 100 lat, przeciętny wynosi 55 lat. Średnia zasobność drzewostanu wynosi 142 m3/ha.
   W lasach występuje małe zróżnicowanie składu gatunkowego drzewostanów. 95% stanowią monokultury sosnowe, mniejszy udział stanowią drzewa liściaste: dąb, olsza, brzoza i buk. Na terenie pyzdrskiej gminy w lasach administracyjnie należących do Nadleśnictwa Grodziec występuje 1895,79 ha lasów ochronnych, tj. 55,7% powierzchni tych gruntów leśnych w gminie.

   Roślinność nieleśna na terenie gminy, czyli zieleń śródpolna, zieleń parkowa oraz zieleń cmentarna spełnia ważną rolę w systemie ekologicznym i stanowi istotne uzupełnienie kompleksów leśnych gminy. Zadrzewienia śródpolne spełniają na obszarach użytkowanych rolniczo funkcję zabezpieczającą przed procesami erozyjnymi. Na terenie gminy najistotniejsze kompleksy zadrzewień śródpolnych zlokalizowane są na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz wzdłuż większości dróg, a także w rejonach cieków i rowów. W zadrzewieniach przeważają takie gatunki drzew jak grusza, topola, wierzby, kasztanowce, jesiony oraz olsze czarne.

   Zieleń cmentarna stanowi uzupełnienie roślinności na terenie gminy. W jej skład wchodzi zieleń występująca na czynnych cmentarzach w Pyzdrach i nieczynnych we Wrąbczynkowskich Holendrach i Ciemierowie Kolonii.

Sylwia Mazurczak

 

drukuj ()

Świat zwierzęcy

   Świat zwierzęcy jest urozmaicony, rozpoznany szczególnie w obrębie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Wyjątkowo dużą wartość przyrodniczą terenu stanowią ptaki, szczególnie wodne. 
Bogactwo dotyczy zarówno liczby gatunków, jak i liczebności par lęgowych oraz wielkość stad w okresie przelotów. Najliczniejszą i najcenniejszą grupą są ptaki wodne związane z licznie występującymi tu starorzeczami, bagniskami, rzeką Wartą i jej rozlewiskami, gęstymi, porastającymi brzegi wód szuwarowymi oraz nadwodnymi, wilgotnymi łąkami. Na wodach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego spotkać można między innymi: perkozy dwuczubate, czaple siwe, bąki, bociany białe, gęsi gęgawy, czarno - białe czajki, mewy śmieszki, myszołowy oraz wiele innych gatunków.

    Ranga ornitologiczna Doliny Środkowej Warty jest bardzo wysoka. Obszar ten zaliczony jest do ostoi ptaków ,,Dolina Środkowej Warty'' (E 36) o radze europejskiej. Zwierzyna drobna reprezentowana jest przez lisy, zające, wydry, bobry, kuny i wiewiórki. Rzeka Warta stanowi korytarz ekologiczny dla wydry. Starorzecza oraz liczne oczka wodne są siedliskiem licznych płazów reprezentowanych przez żaby (żabę moczarową), ropuchy (szarą i zieloną), traszki (grzebieniastą i zwyczajną), rzekotkę drzewną.

   Fauna gadów reprezentowana jest przez jaszczurkę zwinkę, padalce czy zaskrońce. Najliczniej występują tu owady.
 
   W wodach płynących, zwłaszcza w Warcie i jej starorzeczach, do niedawna występowało wiele gatunków ryb. Rzeka ta zaliczana była do ,,krainy brzany'', odnotowano w niej ponad 30 gatunków ryb. Obecnie zaobserwowano występowanie między innymi sielawy, siei, szczupaka, lina, okoni, leszcza.

drukuj ()

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony