Świadczenia wychowawcze

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) ulegają zmianie zasady przyznawania świadczenia wychowawczego.

 • Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę.

 • Przyznanie świadczenia wychowawczego dla rodzica samotnie wychowującego dziecko nie jest uzależnione od zasądzenia alimentów od drugiego rodzica.
 • Jeżeli rodzic, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka lub objęcia go opieką, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia urodzenia lub objęcia opieką.

 • Ciągłość świadczeń w przypadku śmierci rodzica oznacza przyznanie świadczenia drugiemu z rodziców w ciągłości w przypadku śmierci  rodzica, któremu wypłacane było świadczenie lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Warunkiem jest złożenie wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia zgonu. Przepis ten dotyczy także opiekuna prawnego i faktycznego dziecka.
 • Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. W przypadku braku adresu e-mailowego, informację będzie można odebrać osobiście.

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus


Dobry start

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole (szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Świadczenie przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym dziecka, tj. osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpili z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo opiekunom prawnym dziecka,
 • osobom uczącym się (osobom pełnoletnim uczącym się, niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobom usamodzielnianym).
 • Przysługuje raz w roku, bez względu na dochód w rodzinie, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego, w wysokości 300 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

a także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start  nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.
 • na dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole,
  uczniom szkół policealnych, uczniom szkół dla dorosłych, studentom.

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13,
 • Świadczenie rodzicielskie.