Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XVI sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 26 czerwca 2020 r.  w sali kinaw Pyzdrach o godz. 14 00.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzednich sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Interpelacje radnych i sołtysów.

 8. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pyzdry za 2019 r.

 9. Debata nad raportem o stanie gminy Pyzdry za 2019 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania.

 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2019 rok.

 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

 14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.

 15. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.

 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

 17. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2019 rok.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2030.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2020.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Wrzesińskiego.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 5 w miejscowości Pyzdry.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2020/2021.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2019.

 29. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pyzdrach za 2019 rok.

 30. Zapytania i wolne wnioski.

 31. Zakończenie sesji.

 

                        Przewodnicząca Rady
                          Justyna Sosnowska

 

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony