Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 8 Lipca 2020
Elżbiety, Eugeniusza, Adrianny

Wyszukiwarka

Treść strony

NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020 r.

Burmistrz Pyzdr – Gminny Komisarz Spisowy na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1728) ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy i miasta Pyzdry.


1. Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:

a) pełnoletnia;

b) zamieszkała na terenie gminy i miasta Pyzdry;

c) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;

d) posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie;

e) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt e, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się do 8 lipca 2020 r.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez  Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

5. Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

a) CV, w tym telefon kontaktowy oraz adres e-mail,

b) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,

c) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER). Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji kandydata na rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz do uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały i przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje oraz prezentacje i materiały popularyzacyjne.

Szkolenie kandydatów na rachmistrza terenowego odbędzie się w terminie sierpień-wrzesień br. Forma realizacji szkoleń (szkolenie zdalne, stacjonarne lub połączenie obu form) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju. Kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.

Szkolenia będą obejmowały część teoretyczną (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych osobowych i popularyzacja) oraz część praktyczną w formie warsztatów, polegającą na pracy w programach do zbierania danych.

Za pośrednictwem systemu e/m learning zostanie przeprowadzony egzamin kandydatów na rachmistrzów terenowych.

7. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

a) po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

b) po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

8. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail
o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

9. Wywiad bezpośredni będzie przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego i realizowany będzie od 1 października do 30 listopada 2020.

W przypadku wzmożonej epidemii wirusa COVID-19, rachmistrze terenowi spiszą przydzielone im gospodarstwa rolne telefonicznie, wykorzystując do tego celu urządzenia mobilne, w które zostali wyposażeni.

Oferty należy składać do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, w Sekretariacie (ul. Taczanowskiego 1) lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie
z dopiskiem:

Nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.”

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 63-2768-333.

 

                    Gminny Komisarz Spisowy

                        /-/Przemysław Dębski

wyświetl galerię w Cooliris
 • plakat (1)

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony