Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Poniedziałek 13 Lipca 2020
Ernesta, Andrzeja, Sary

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XII sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się  30 grudnia  w Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14 00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych i sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Pyzdry na lata 2020 – 2030:
a) odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
c) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
d) głosowanie projektu uchwały wraz z przegłosowanymi poprawkami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2020 r:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej,
c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji ds. budżetu,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
    budżetowej i opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,
e) dyskusja nad projektem budżetu,
f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi poprawkami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Wrzesińskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdr.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2019/2020.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest gmina Pyzdry.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji.


    Przewodnicząca Rady
       Justyna Sosnowska

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony