Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Środa 11 Grudnia 2019
Stefana, Waldemara, Damazego

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XI sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 28 listopada o godz. 14.00 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych i sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Pyzdry na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/46/19 Rady Miejskiej
w Pyzdrach z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. Powiatowi Wrzesińskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z obiektu - Dom Podcieniowy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z obiektu - Wiatrak Holender.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2020-2023”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1120/1 położonej w Pyzdrach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1120/2 położonej w Pyzdrach.    
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 1380/10 położonej w Pyzdry.     
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje.
22. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
23. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą
i Miastem Pyzdry z francuską Gminą Mer.
26. Zapytania i wolne wnioski.
27. Zakończenie sesji.


                      Przewodnicząca Rady
                        /-/ Justyna Sosnowska

 

 

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony