Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Wtorek 31 Marca 2020
Beniamina, Balbiny, Kornelii

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja w sprawie wyłożenia spisu wyborców do publicznego wglądu

Burmistrz Pyzdr informuje, że w dniach do 11 października 2019 roku w godzinach pracy urzędu w pokoju Nr 5 Urzędu Miejskiego w Pyzdrach będą udostępnione do publicznego wglądu spisy wyborców.
   W związku z powyższym każdy wyborca może sprawdzić czy został w tym spisie uwzględniony. Spis wyborców udostępniany będzie na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców polega na udzieleniu informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje.
   Zgodnie z art. 19 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisani zostaną do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.
  
   Z kolei wyborca:
- czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały /w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy/,
- wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
- nigdzie niezamieszkały,

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 roku złoży w tut. urzędzie pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Ponadto informuję, że zgodnie z § 18 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 5) w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może na żądanie otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.   

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w tut. urzędzie do dnia 11 października 2019 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera wyłącznie osobiście za pokwitowaniem, albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
Powyższe dokumenty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, pokój nr 5, w godzinach od 7:15 do 15:15, w poniedziałki od 8:00 do 16:00.
                                    
                                                                                                           Burmistrz Pyzdr
                                                                                                     /-/ Przemysław Dębski

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony