Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Niedziela 25 Sierpnia 2019
Józefa, Ludwika, Luizy

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się  26 czerwca o godz. 14.00 w CKSiP.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzednich sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych i sołtysów.
8. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pyzdry za 2018 r.
9. Debata nad raportem o stanie gminy Pyzdry za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2018 rok.
13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania               budżetu za 2018 rok.  
14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.
15. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.  
16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji             Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  
17. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
i Miasta Pyzdry na lata 2019-2027.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
22. Podjęcie uchwał w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn.: „Pyzdry, zespół poklasztorny pofranciszkański. Odtworzenie pierwotnego wejścia do klasztoru z remontem pomieszczeń piwnicznych”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyzdry oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyzdry.
28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
29. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 346 położonej w Pyzdrach.
30. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr  347 położonej w Pyzdrach.
31. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej  nr  2052/1 położonej w m. Tarnowa.
32. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
33. Zapytania i wolne wnioski.
34. Zakończenie sesji.

 

                          Przewodnicząca Rady

                           /-/ Justyna Sosnowska

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony