Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Wtorek 23 Października 2018
Marleny, Seweryna, Jana

Wyszukiwarka

Treść strony

Sesja Rady Miejskiej- zapowiedź

Informujemy, iż dnia 15 czerwca 2018r. w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach o godz. 14.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach.

 

Program sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
  i Miasta Pyzdry za 2017 r.:

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2017r.,

 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.,

 3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,

 4. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

 5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

 6. dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr,

 7. podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2017 r.

b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2018 – 2027.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/271/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018r. Powiatowi Wrzesińskiemu.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/267/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/272/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Pyzdr.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1021/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie m. Pyzdry.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Pyzdry.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Pyzdry za rok 2017.

 12. Sprawozdanie z działalności M-G Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.

 13. Zapytania i wolne wnioski.

 14. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 16. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady

                                                                                               /-/ Elżbieta Kłossowska

 

 

 

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony