Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 6 Czerwca 2020
Norberta, Pauliny, Dominiki

Wyszukiwarka

Treść strony

Rewitalizacja Gminy Pyzdry

Gmina Pyzdry przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do 2023 roku, dzięki któremu zwiększą się szanse na pozyskanie środków zewnętrznych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
   Gmina na ten cel otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016.
Umowa dotacji nr DPR.U.132/2016 z dnia 30.11.2016 roku, dotacja w kwocie 37 440,00 zł, całkowita wartość projektu 41 600,00 zł.
Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
   Program rewitalizacji, uchwalany przez radę gminy jest wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz  gospodarczej  lub  przestrzenno-funkcjonalnej,  lub  technicznej,  lub  środowiskowej, zmierzającym do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiącym narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Jest  jednym  z  kluczowych  dokumentów  operacyjnych  na  poziomie  lokalnym,  który  powinien  realizować założenia  dokumentu  kierunkowego,  jakim  jest  strategia  rozwoju  gminy.  
   W procesie przygotowania programu rewitalizacji konieczne jest angażowanie i umożliwienie szerokiej partycypacji społecznej (pobudzającej aktywność społeczną) w procesie opracowania, a następnie realizacji programu. Opracowanie dokumentu zlecone zostało firmie Green Key z Poznania. O etapach i postępach prac nad dokumentem będziemy informować Państwa na tej stronie.  
 

wyświetl galerię w Cooliris

Ankieta Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyzdry

Gmina i Miasto Pyzdry przystąpiła do prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do 2023 roku. Jest to dokument niezbędny przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji.

Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu tego opracowania jest badanie ankietowe. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz oczekiwanych działań, mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze.

Wypełnioną ankietę dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, bądź przesłać na adres: d.wisniewski@greenkey.pl

 
Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie.  Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane tylko na potrzeby opracowania.

Warsztaty rewitalizacyjne - zapowiedź

Burmistrz Pyzdr zaprasza na warsztaty rewitalizacyjne mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych oraz pozostałych interesariuszy w ramach opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023
 

Warsztaty rewitalizacyjne w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023 odbyły się 15 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskiego w Pyzdrach. W warsztatach udział wzięli sołtysi i radni z terenu gminy Pyzdry oraz przedstawiciele instytucji kultury i pomocy społecznej, którzy wspólnie z przedstawicielem firmy Green Key podzieleni na grupy wyznaczali obszary zdegradowane. Na spotkaniu wypełniono także ankietę. Podczas warsztatów przybliżona została tematyka rewitalizacji i możliwości działań na rzecz rozwoju gminy.
 
 

 

wyświetl galerię w Cooliris

Konsultacje społeczne w sprawie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry

wyświetl galerię w Cooliris

Konsultacje społeczne projektu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023”

wyświetl galerię w Cooliris
wyświetl galerię w Cooliris
 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony